Tagsági feltételek

Oldal nyomtatása

Adatkezelői nyilatkozata a Munkáltatók részére

Az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglaltak teljesítéséről

Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék, 01-04-0000237, továbbiakban: Pénztár) mint adatkezelő, az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban „GDPR”) szóló előírásaiban meghatározott intézkedések tekintetében az alábbiakról nyilatkozik.

A Pénztár tájékoztatja T. Munkáltatót, hogy a Pénztár általi adatkezelés a pénztártag munkavállaló és a Pénztár közötti szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, melyben a pénztártag az egyik szerződő fél és az adatkezelés feltétlenül szükséges ezen szerződés teljesítéséhez.

A Pénztártag a belépési nyilatkozat megfelelő rovatának kitöltésével jelzi, hogy a munkáltatója a tagdíj egy részét vagy egészét átvállalja. Ennek teljesítéséhez szükséges a befizetések beazonosításához szükséges adatok továbbítása a Munkáltató részéről a Pénztár felé.

Fentiek alapján mind a Pénztár, mind a Munkáltató a GDPR 24. cikke szerinti önálló adatkezelőnek minősül a munkavállaló pénztártagról nála rendelkezésre álló személyes adatok vonatkozásában. A tagsági és munkáltatói szerződés teljesítése érdekében, a tag személyes adatainak egymás között történő átadására, mindkét fél a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben jogosult.

A Pénztár és a Munkáltató közötti adattovábbítással kapcsolatban rögzíteni kell, hogy egyrészt az nem minősül a GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelésnek, másrészt a Pénztár nem tekinthető a 28. cikk szerinti adatfeldolgozónak.

A GDPR 26. cikke szerint a közös adatkezelés:

Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek.

Egy munkáltató célja a munkavállaló számára béren kívüli juttatás nyújtása. A Pénztár célja a pénztártagsággal kapcsolatos feladatok teljesítése, így sem a cél, sem az eszköz nem közös, ezért nem minősül a Munkáltató és a Pénztár közös adatkezelőnek.

A Pénztár nem minősül továbbá a Munkáltató adatfeldolgozójának sem, mivel az adatkezelést nem a Munkáltató nevében végzi, hanem a Pénztártaggal kötött szerződés alapján önálló adatkezelőként. Ezért nem állhat fent semmilyen utasítási, ellenőrzési jog és lehetőség a munkáltató részéről.

Mind a Pénztár, mind a Munkáltató önálló adatkezelőnek minősül a természetes személyről nála rendelkezésre álló személyes adatok vonatkozásában. A tagsági és munkáltatói szerződés teljesítése érdekében, a tag személyes adatainak egymás között történő átadására, mindkét fél a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben jogosult.

A Munkáltatónak a Pénztár felé történő adatátadását a Munkáltatónak kell rendeznie a munkaviszonyok adatkezelési tájékoztatójában, miszerint a munkavállaló pénztártag felhatalmazása alapján átadja a Pénztár számára az adóazonosító jelét és nevét havi rendszerességgel mindaddig, amíg a munkaviszonya, illetve a Pénztárban való tagsági jogviszonya fennáll.

A Pénztár a munkáltatóval kötött szerződésben feltüntetett kapcsolattartók, képviselők személyes adatait is kezeli a szerződés teljesítésével összefüggésben. Az adatátadással kapcsolatban az érintettek megfelelő tájékoztatása szintén a Munkáltató feladata a munkaviszonnyal összefüggő adatok kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatóban.

Ezen túl természetesen a Pénztár hangsúlyozza, hogy mindent megtesz GDPR-nak való megfelelés érdekében, a felkészülés során meghozott számos intézkedést az általa kezelt személyes adatok védelme érdekében.

A Pénztár a GDPR 32. cikke által meghatározott – adatkezelés biztonságára vonatkozó – rendelkezéseknek megfelelve, a személyes adatok kezelésének megkezdése előtt végrehajtotta mindazon technikai, szervezési és biztonsági intézkedéseket, amelyek az adatkezelés jellege, hatóköre valamint körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével biztosítják a személyes adatok biztonságát és az adatvédelmi incidensek kockázatainak minimálisra csökkentését.

A Pénztár az adatkezelés biztonsága érdekében megfelelő intézkedéseket hajt végre, hogy a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és sértetlenségét biztosítsa.

A Pénztár a GDPR-nak való megfelelés bizonyítása érdekében nyilvántartást vezet saját adatkezelési tevékenységeiről, a felügyeleti hatósággal együttműködik, a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé teszi az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.

A Pénztár nyilatkozik továbbá, hogy az adatkezelés kapcsán a GDPR-ban foglalt rendelkezések betartása mellett, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) vonatkozó rendelkezései szerint, azokat betartva jár el.

A Pénztár adatvédelmi tisztviselője Dr. Pólik Cecília, elérhetősége: adatvedelem@otpep.hu.

Budapest, 2018. május 24.

Az OTP Egészségpénztár tagsága néhány egyszerű feltételhez van kötve. Az alábbiakban ezekkel a feltételekkel ismertetjük meg.

Az OTP Egészségpénztár munkáltatói tagja az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság lehet, aki munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás).

A munkáltatói hozzájárulásáról külön szerződésben állapodhat meg Pénztárunkkal, amely rögzíti, hogy a munkáltató részben vagy egészben vállalja át a tagdíjfizetési kötelezettséget.

Tisztelt Munkáltatóink!

Mint Önök előtt is ismeretes, 2017. június 26. napján hatályba lépett a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), amelynek 80. § (1) bekezdése értelmében a már működő pénzügyi szervezeteknek – így a Pénztárnak is – 2017. szeptember 30. napjáig kell belső szabályzatukat az új törvényi előírásoknak megfeleltetni.

A Pénztár új szabályzatában, hosszú mérlegelést követően arra a jogértelmezésre jutott, hogy a Pénztárral a pénztártag munkavállalók által vállalt tagdíjhoz történő munkáltatói hozzájárulás megfizetésére szerződő munkáltatók nem minősülnek a Pmt. szerinti ügyfélnek, a Pénztár és a munkáltató között nem jön létre üzleti kapcsolat, mivel a Pénztár munkáltatóval nem az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére köt szerződést.

Fentiekre tekintettel a Pénztár 2017. október 1. napjától kezdődően, új munkáltatói szerződések megkötése esetén a munkáltató, mint gazdálkodó szervezet Pmt. szerinti ügyfél-átvilágításától eltekint.

Ugyanakkor a Pénztár felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen tájékoztatóban megfogalmazott jogértelmezés tekintetében az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Amennyiben a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság arra a jogértelmezésre jutna, hogy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakat a munkáltatók vonatkozásában is azonosítási kötelezettség terheli, akkor a Pénztár ezen kötelezettségnek pótlólag, haladéktalanul eleget fog tenni.

Budapest, 2017. szeptember 25.

OTP Országos Egészség- és
Önsegélyező Pénztár

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra
Ep híres játék
Egyszerű, gyors - Bankkártyás fizetés az otpportalok.hu oldalon

A gyakran feltett kérdé- sekre válaszolunk!

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

Itt megtalálja szolgál- tatóink listáját és a kártyaelfogadó helyeket!

Iratkozzon fel, hogy első kézből értesüljön aktuális híreinkről!

Utolsó módosítás dátuma:
2019. január 03.