Partnerség

Oldal nyomtatása

Adatkezelői nyilatkozat a Szolgáltatók részére

Az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglaltak teljesítéséről

Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék, 01-04-0000237, továbbiakban: Pénztár) mint adatkezelő, az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban „GDPR”) szóló előírásaiban meghatározott intézkedések tekintetében az alábbiakról nyilatkozik.

A Pénztár tájékoztatja T. Egészségpénztári Szolgáltatót, hogy a Pénztár általi adatkezelés a pénztártag  és a Pénztár közötti szerződés (tagsági jogviszony) teljesítéséhez kapcsolódik, melyben a pénztártag az egyik szerződő fél és az adatkezelés feltétlenül szükséges ezen szerződés teljesítéséhez.

A pénztártag a Pénztárba történő belépésével kifejezi azon szándékát (szerződéses akaratát), hogy a Pénztárban az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben (Öpt.) meghatározott, a Pénztár, mint egészség- és önsegélyező pénztár által elszámolható (többek között egészségügyi) szolgáltatásokat kíván igénybe venni, és a Pénztárnál vezetett egyéni számláján meglevő fedezete terhére elszámolni. Ennek teljesítéséhez szükséges a pénztártag által a belépése során megadott személyes adatok Pénztár általi kezelése, illetve az egyes szolgáltatások igénybevétele, elszámolása során a Pénztár részére eljutatott dokumentációkban (pl. számla, keresőképtelenségi igazolás) rögzített esetleges egészségügyi adatok Egészségpénztári Szolgáltató általi vagy tag általi továbbítása.

Fentiek alapján mind a Pénztár, mind az Egészségpénztári Szolgáltató a GDPR 24. cikke szerinti önálló adatkezelőnek minősül a  pénztártagról nála rendelkezésre álló személyes adatok vonatkozásában. A tagsági jogviszony és az egészségpénztári szolgáltatói szerződés teljesítése érdekében, a tag személyes adatainak egymás között történő átadására, mindkét fél a tagsági jogviszony, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben jogosult.

A Pénztár és az Egészségpénztári Szolgáltató közötti adattovábbítással kapcsolatban rögzíteni kell, hogy egyrészt az nem minősül a GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelésnek, másrészt a Pénztár nem tekinthető a 28. cikk szerinti adatfeldolgozónak.

A GDPR 26. cikke szerint a közös adatkezelés: Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek.

Egy Egészségpénztári Szolgáltató célja a pénztártag számára egészségpénztárban elszámolható szolgáltatás, de a pénztártag szuverén döntése, hogy az adott szolgáltatást valóban elkívánja-e a Pénztárban számolni, egészségpénztári kártyás tranzakcióval történő igénybevétel esetén, a tranzakció kezdeményezésével fejezi ki a pénztártag azon szándékát, akaratát, hogy az adott szolgáltatásról kiállított számla az Egészségpénztári Szolgáltató által a Pénztár részére kerüljön benyújtásra (készpénzes számla esetén nem az Egészségpénztári Szolgáltató, hanem a pénztártag juttatja el a Pénztárhoz a számlát).

A Pénztár célja a pénztári tagsággal kapcsolatos feladatok teljesítése, így sem a cél, sem az eszköz nem közös, ezért nem minősül az Egészségpénztári Szolgáltató és a Pénztár közös adatkezelőnek. A Pénztár nem minősül továbbá az Egészségpénztári Szolgáltató adatfeldolgozójának sem, mivel az adatkezelést nem az Egészségpénztári Szolgáltató nevében végzi, hanem a pénztártaggal kötött szerződés (tagsági jogviszony) alapján, önálló adatkezelőként. Ezért nem állhat fent semmilyen utasítási, ellenőrzési jog és lehetőség az Egészségpénztári Szolgáltató részéről.

Mind a Pénztár, mind az Egészségpénztári Szolgáltató önálló adatkezelőnek minősül a pénztártagról nála rendelkezésre álló személyes adatok vonatkozásában. A tagsági és egészségpénztári szolgáltatói szerződés teljesítése érdekében, a tag személyes adatainak egymás között történő átadására, mindkét fél a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben jogosult.

Az Egészségpénztári Szolgáltatónak a Pénztár felé történő (egészségpénztári kártya igénybe vételével történő szolgáltatás során megvalósuló) adatátadását az Egészségpénztári Szolgáltatónak kell rendeznie a saját adatkezelési tájékoztatójában, miszerint a szolgáltatást igénybevevő pénztártag felhatalmazása alapján átadja a Pénztár számára a szolgáltatás elszámolásához szükséges személyes adatokat (név, lakcím, TAJ szám, konkrét szolgáltatás megnevezése).

A Pénztár az Egészségpénztári Szolgáltatóval kötött szerződésben feltüntetett kapcsolattartók, képviselők személyes adatait is kezeli a szerződés teljesítésével összefüggésben. Az adatátadással kapcsolatban az érintettek megfelelő tájékoztatása szintén az Egészségpénztári Szolgáltató feladata a munkaviszonnyal összefüggő adatok kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatóban.

Ezen túl természetesen a Pénztár hangsúlyozza, hogy mindent megtesz GDPR-nak való megfelelés érdekében, a felkészülés során meghozott számos intézkedést az általa kezelt személyes adatok védelme érdekében. A Pénztár a GDPR 32. cikke által meghatározott – adatkezelés biztonságára vonatkozó – rendelkezéseknek megfelelve, a személyes adatok kezelésének megkezdése előtt végrehajtotta mindazon technikai, szervezési és biztonsági intézkedéseket, amelyek az adatkezelés jellege, hatóköre valamint körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével biztosítják a személyes adatok biztonságát és az adatvédelmi incidensek kockázatainak minimálisra csökkentését.

A Pénztár az adatkezelés biztonsága érdekében megfelelő intézkedéseket hajt végre, hogy a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és sértetlenségét biztosítsa. A Pénztár a GDPR-nak való megfelelés bizonyítása érdekében nyilvántartást vezet saját adatkezelési tevékenységeiről, a felügyeleti hatósággal együttműködik, a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé teszi az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.

A Pénztár nyilatkozik továbbá, hogy az adatkezelés kapcsán a GDPR-ban foglalt rendelkezések betartása mellett, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és az Öpt. vonatkozó rendelkezései szerint, azokat betartva jár el.

A Pénztár adatvédelmi tisztviselője Dr. Pólik Cecília, elérhetősége: adatvedelem@otpep.hu.

Tisztelt Szolgáltatóink!

Az OTP Egészségpénztár az alábbi területekről várja a szolgáltatásokat nyújtók jelentkezését:

  • orvosi rendelők, orvosok,
  • gyógytornászok, gyógymasszőrök,
  • otthoni gondozásra szakosodott szakápolók,
  • gyógyszertárak,
  • gyógyászati segédeszköz forgalmazók, orvostechnikai-eszköz forgalmazók, optikák.
  • gluténmentes élelmiszerforgalmazók

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, és Ön is az OTP Egészségpénztár szerződött szolgáltatójává és/vagy kártyaelfogadójává - POS terminál kihelyezéssel, telefonos engedélyeztetéssel, esetleg interneten keresztül webshop üzemeltetéssel - szeretne válni, kérjük, két példányban töltse ki a szolgáltatói szerződést, cégszerűen írja alá, majd a kért mellékletekkel együtt küldje el részünkre.
A gyógyszertárakra vonatkozó kártyaelfogadói szerződésünket kérje kollégáinktól az ügyfélszolgálati számon, vagy pedig írjon nekünkaz info@otpep.hu e-mail címre.

A szerződést honlapunk nyomtatványok menüpontjában éri el.

Amennyiben további információra lenne szüksége vagy észrevétele lenne a szerződésekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz:

  • Telefon: 06-1-3666-555
  • Telefax: 06-1-429-7478
  • E-mail: kapcsolat
 
Vissza a pénztárválasztó oldalra
Egyszerű, gyors - Bankkártyás fizetés az otpportalok.hu oldalon

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

Itt megtalálja szolgál- tatóink listáját és a kártyaelfogadó helyeket!

Partnereink aktuális ajánlatait, akcióit tekintheti meg!

Iratkozzon fel, hogy első kézből értesüljön aktuális híreinkről!

Utolsó módosítás dátuma:
2019. január 03.