Segíthetünk?

Oldal nyomtatása

1. Ki lehet az OTP Egészségpénztár tagja?

Az a természetes személy, aki belépése időpontjában

  • a 16. életévét betöltötte,
  • az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el a belépési nyilatkozat aláírásával,
  • tagdíjfizetést vállal.

Oldal tetejére

2. Mikortól kezdődik a tagsági jogviszony?

A tagsági jogviszony a Pénztárhoz benyújtott belépési nyilatkozat elfogadásával kezdődik, melynek tanúsítására a Pénztár a belépési nyilatkozatot a benyújtástól számított 30 napon belül záradékolja, majd annak egy példányát tagsági okiratként az Alapszabállyal és a szolgáltatások igénybevételének feltételeit részletesen tartalmazó Információs Kézikönyvvel együtt a pénztártag részére átadja.

Oldal tetejére

3. Kit jelölhet kedvezményezettnek?

Közeli hozzátartozói kortól függetlenül lehetnek kedvezményezettek, amennyiben őket a Pénztárba bejelenti. Kedvezményezett lehet a Ptk. 685. § b) pontja, valamint az Öpt. 2 § (4) bekezdés a) pontja alapján a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs.

Oldal tetejére

4. Hogyan jelölhet a pénztártag új kedvezményezettet és/vagy örököst, és azt hogyan vonhatja vissza?

A belépési nyilatkozat kitöltésével egyidejűleg mód van szolgáltatási kedvezményezettek megjelölésére. Későbbiekben a Pénztár címére írt nyilatkozatban lehet új kedvezményezettet megjelölni, illetve a korábban megjelölt személyt visszavonni.

A pénztártag jogosult akár a szolgáltatás egészére, akár a szolgáltatás meghatározott arányaira egyidejűleg több kedvezményezettet is megnevezni.

2004-től az önkéntes egészségpénztári tag halála esetére is jelölhet örököst a belépési nyilatkozaton, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, amennyiben ezt elmulasztja, a mindenkori törvényes örökös jogosult az egészségpénztári számla öröklésére.

Oldal tetejére

5. Milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe a szolgáltatási kedvezményezettek?

A kedvezményezettek a Pénztár által nyújtott szolgáltatásokat vehetik igénybe, a kieső jövedelem pótlása kivételével.
2004-től az önkéntes egészségpénztári tag halála esetére is jelölhet kedvezményezettet a belépési nyilatkozaton, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, amennyiben ezt elmulasztja, a mindenkori törvényes örökös jogosult az egészségpénztári számla öröklésére.

Oldal tetejére

6. Mennyi a minimális havi tagdíj?

Az OTP Egészségpénztárban az egységes minimális tagdíj havi 2.000,-forint.

Oldal tetejére

7. Hogyan kell tagdíjat befizetni?

A tagdíjfizetés történhet munkáltatói átutalással, csoportos beszedési megbízással, banki átutalással és postai átutalással csekken. A befizetést az OTP Egészségpénztár 11703006-20411440 bankszámlaszámára kell teljesíteni. Befizetéskor a közleményben vagy az egyéb rovatban fel kell tüntetni a pénztártag tagsági okiratszámát. A munkáltatói tagdíjtámogatásban nem részesülő pénztártagoknak javasoljuk, hogy a tagdíjfizetésüket banki átutalással, vagy csoportos beszedési megbízással rendezzék, hiszen a csekken történő befizetés átfutási ideje akár 2 hetet is igénybe vehet. A belépési nyilatkozaton vállalt tagdíjbefizetés módja bármikor megváltoztatható, azonban arról a pénztártagnak haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesíteni kell a pénztárt.

Oldal tetejére

8. Milyen adókedvezményekkel számolhat a pénztártag a pénztári befizetéseknél?

A pénztártag által (ha egy pénztártípus tagja) a befizetett tagdíj, az eseti befizetések, illetve az egyéni számlán jóváírt adomány együttes összegének 20%-a levonható a személyi jövedelemadóból. Az igénybe vett preventív szolgáltatások összege, illetve az egyéni egészségszámlán található összeg 2 évre lekötött része után további 10-10%-os SZJA kedvezményt vehet igénybe együttesen maximum 150 ezer forint összeghatárig.

Oldal tetejére

9. Kell-e adózni a munkavállalónak a munkáltatótól kapott tagdíj kiegészítés után?

Ha a pénztártag tagdíját a munkáltató részben, vagy teljes egészében fizeti, akkor az a munkavállalónak nem számít jövedelemnek így utána nem adózik, de - adókedvezményt sem vehet utána igénybe.

Oldal tetejére

10. Kamatozik-e az egyéni számla?

A pénztártagok által befizetett és az adott negyedévben fel nem használt összeget a Pénztár vagyonkezelője befekteti, majd a Pénztár negyedévente hozamot ír jóvá a tagok egyéni egészségszámláján.

Oldal tetejére

11. Hogyan történik a tagdíj tartalékok közötti felosztása?

Az OTP Egészségpénztár - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - három tartalék között osztja fel a befizetett tagdíjakat.

2013. január 1-től

  Fedezeti tartalék  Működési tartalék  Likviditási tartalék 
Éves 0-100.000 Ft befizetésig  92,0%  7,9%  0,1% 
100.001 Ft -tól  96,0%  4,0%  0,0% 

A fedezeti tartalék a pénztártagok egyéni egészségszámlájának összege, a Pénztár ebből finanszírozza a pénztártagok és a szolgáltatási kedvezményezettek által igénybe vett szolgáltatásokat.
A működési tartalék a pénztár működési költségeit (pl. nyilvántartás, könyvelés, munkáltatói levelek és egyéni számlaértesítők költsége) fedezi.
A likviditási tartalék a pénztár fizetőképességének fenntartására és a befektetési kockázatok kiküszöbölésére szolgál.

Oldal tetejére

12. Van-e a pénztárban belépési díj?

A belépést követően az első havi befizetésből 2 ezer forint a működési tartalékba kerül.

Oldal tetejére

13. Mikortól lehet igénybe venni az Egészségpénztár szolgáltatásait?

A Pénztár által szervezett és finanszírozott szolgáltatások igénybevételére a belépési nyilatkozat záradékolását követően kerülhet sor, természetesen a számla egyenlege erejéig.

Oldal tetejére

14. Mennyi a legkisebb összegű számlakifizetés értéke?

A számlák kifizetésénél nincs alsó összeghatár.

Oldal tetejére

15. Milyen azonosító adatokat kell tudnia, ha le szeretné kérdezni az egyenlegét?

Az azonosításhoz az OTP Cafeteria Kártya számának utolsó 10 számjegye és Telekódja szükséges.

Oldal tetejére

16. Hogyan tekintheti át egyéni számlája forgalmát?

A számlaforgalmának megtekintéséhez kérjük regisztráljon a www.otpportalok.hu oldalon az e-mail címével. A regisztrációhoz szüksége lehet a tagsági okiratszámára (EP123456789)), melyet a belépését követően kiküldött tagsági okiratán, vagy az évente kiküldésre kerülő adóigazolásán talál meg.

17. Mi történik, ha nincs elég pénz a számláján?

A szolgáltatások minden esetben az Ön számlájának egyenlege erejéig vehetők igénybe. Amennyiben az Ön által beküldött számla fedezete nem áll rendelkezésre, a kifizetendő számla fedezetre vár státuszba kerül.
Amennyiben írásban külön kéri, akkor van lehetőség a beküldött számla egy részének kifizetésére. A számla ki nem fizetett részének később történő további kifizetésére nincs lehetőség.

Oldal tetejére

18. Mire szolgál az OTP Cafeteria kártya (OTP Egészségkártya)?

A Kártya biztosítja, hogy Ön az egyéni egészségszámláján nyilvántartott szabadon felhasználható fedezetéből elektronikus úton, az Elfogadónál elhelyezett POS terminálon vagy telefonos engedélyező központon keresztül, bármikor zároltathat valamely meghatározott összeget (vásárlási értéket).

Oldal tetejére

19. Ki kaphat Társkártyát?

Társkártyát minden pénztártag a 16. életévét betöltött, szolgáltatási kedvezményezettként megjelölt – egyidejűleg legfeljebb három – közeli hozzátartozója részére igényelhet. A társkártyát a pénztártag és a társkártya jogosult írásban együttesen igényelheti, melyet a Pénztár 2.900.- Ft térítési díj megfizetését követően készítteti el, és juttatja el a kedvezményezettnek.

A társkártyával történő vásárlás a ellenértéke a pénztártag egyéni egészségszámlájáról kerül teljesítésre.

20. Meddig érvényes az OTP Cafeteria Kártya (OTP Egészségkártya) és a Társkártya?

A kártya érvényességi ideje 3 év.

Oldal tetejére

21. Hol használhatja?

Azoknál a szolgáltatóinknál, akik a kártya használatára szerződést kötöttek az OTP Egészségpénztárral. A kártyaelfogadó helyek listája megtalálható honlapunkon, és folyamatosan bővül. A szerződött kártya elfogadóhelyet a helyszínen, a Szolgáltató egység bejáratánál és/vagy pénztáránál kiragasztott matrica jelzi.

Oldal tetejére

22. Mit tegyen, ha kártyáját elvesztette, ellopták?

Le kell tiltania kártyáját. Ezt a nap 24 órájában megteheti az OTP Cafeteria vonalon keresztül (06 1 3 666 555/0-ás menüpont). A bejelentéskor - a kártya azonosítása céljából - kérni fogják Öntől az OTP Cafeteria kártyája számát, valamint EP kódját (tagsági okirat utolsó 3 számjegye). A letiltott kártya újra nem aktiválható, újat kell igényelni a Pénztártól írásban. Pótkártya díja 2.900 Ft.

Oldal tetejére

23. Mi a teendő, ha módosulnak az adatai?

Amennyiben a Belépési nyilatkozat szerinti adataiban változás következik be, kérjük azokat öt munkanapon belül a Pénztárnak írásban bejelenteni, amelyet faxon, postai úton vagy e-mailben tehet meg.

Oldal tetejére

24. Hol található az Ön pénztári azonosítója?

A tagazonosító megtalálható a záradékolt tagsági okiratán, az egészségkártyáján, valamint a Pénztár által kiküldött éves számlaegyenleg értesítőn és adóigazoláson.

Az OTP Cafeteria Kártyán már nem található meg a pénztári azonosító!

Oldal tetejére

25. Melyek a szolgáltatások igénybevételének feltételei?

A szolgáltatások igénybevételének feltételeit, helyét és az elszámolás feltételeit a Szolgáltatások legfontosabb jellemzői táblázatban foglaltuk össze.

Oldal tetejére

26. Milyen a megfelelően kiállított számla?

A szolgáltató a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás nyújtásáról / termék értékesítéséről, / a számviteli törvény előírásainak megfelelő, forint készpénzes vagy átutalási számlát állít ki a fizetés módjától függően.

A számlák tartalmi kellékei a fizetési módoknak megfelelően.

Oldal tetejére

27. Hogyan fizethetnek a pénztártagok a szolgáltatási helyeken?

Az OTP Egészségpénztár tagjai készpénzzel, OTP Egészségkártyával vagy OTP Cafeteria kártyával fizethetnek a szolgáltatási helyeken.
Részletek    

Amennyiben további kérdése van, kérjük az oldalaink alján található kapcsolat linkre kattintva, és az ott látható elérhetőségeink egyikére írja meg nekünk, hogy részletesen tájékoztathassuk az OTP Egészségprogram működéséről!

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra

Lekérdezheti aktuális egyéni egészségszám- lája egyenlegét!

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

Itt megtalálja szolgál- tatóink listáját és a kártyaelfogadó helyeket!

Nyomon követheti egyéni egészség- számlája alakulását!

Utolsó módosítás dátuma:
2018. január 18.