Tájékoztató a 2016. január 28-i Küldöttközgyűlésről

Oldal nyomtatása
onsegelyezo

A jogszabályi lehetőségeknek megfelelően az OTP Országos Egészségpénztár 2016. január 28-i Küldöttközgyűlése az önsegélyező pénztári szolgáltatások felvételéről és a Pénztár nevének módosításáról döntött, így 2016. március 1-jétől a Pénztár teljes neve OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár, rövid neve OTP Egészségpénztár.

A Küldöttközgyűlés döntése alapján 2016. március 1-jétől a Pénztárban az alábbiakban felsorolt kiegészítő önsegélyező szolgáltatások számolhatóak el:

Születési támogatás

A Pénztár a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosítja. A gyermek megszületése, örökbefogadása (2016. évben 1.000.000 Ft/gyermek) esetén vehető igénybe egyszeri támogatásként az egyéni számla terhére.

Gyermekgondozási támogatás (CSED, GYED)

A csecsemőgondozási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg (a korábbi bér) mértékéig.

Gyermeknevelési támogatás (GYES, GYET)

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátással megegyező mértékben.

Álláskeresési támogatás

A Pénztár azon személyek részére nyújtja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak. Az álláskeresési járadék, vagy álláskeresési segély összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg (a korábbi bér) mértékéig.

Temetés igazolt költségeinek támogatása

A Pénztár a pénztártag közeli hozzátartozójának halála esetén a pénztártagnak, mint hátramaradottnak nyújtja (számla alapján) ezt a szolgáltatást.

Beiskolázási támogatás

Beiskolázási támogatást a Pénztár a családi pótlékra jogosult tag, vagy az általa bejelentett szolgáltatási kedvezményezett, mint gyermeket nevelő szülő, továbbá örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosít.

  • Beiskolázási támogatásnak minősül a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára vásárolt tankönyv, taneszköz, ruházat árának megtérítése, valamint
  • Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítése biztosítja.

A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet (2016. évben 111.000 Ft/év/gyermek).

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása, melyet a Pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet részére fizet meg, vagy a tag lakossági folyószámlájára térít meg. A támogatást a pénztártag veheti igénybe. A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet (2016. évben 16.650 Ft/hó).

Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő (szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő) fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható. A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet (2016. évben 16.650 Ft/hó).

Idősgondozás támogatása

A pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére, gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatására, de legfeljebb a nyugdíjminimum napi vagy havi összegének mértékéig (2016. évben 28.500 Ft/hó).

Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások esetében a pénztártag az egyéni számlára történt befizetéseket (ide nem értve a hozamot és az adóhatóság részéről átutalt pénztári befizetések kedvezményét) 180 nappal a befizetésnek a Pénztár számláján történt jóváírás után veheti igénybe.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások igénybejelentése kizárólag a Pénztártag saját aláírásával ellátott, a Pénztár által rendszeresített nyomtatványon nyújtható be (abban az esetben is kitöltendő a bejelentőlap, ha csak egy számla kerül beküldésre a Pénztárhoz).

A kiegészítő önsegélyező szolgáltatásokra vonatkozó részletes rendelkezéseket az Alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az új önsegélyező pénztári szolgáltatások igényléséről, az elszámolás lehetőségéről tájékoztatónkat, honlapunkon folyamatosan bővítjük.

Budapest, 2016. február 2.

OTP Országos Egészségpénztár

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra
EP App
Egyszerű, gyors - Bankkártyás fizetés az otpportalok.hu oldalon
Gólyaváró
Adó-visszatérítés
Egyenleg- és számlaforgalom
Egyenleg

Kitölthető online belépési nyilatkozat

Partnereink aktuális ajánlatait, akcióit tekintheti meg!

Itt megtalálja szolgál- tatóink listáját és a kártyaelfogadó helyeket!

Munkatársaink várják az Ön hívását!

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

Tudásbank
Postás Tagozat

A gyakran feltett kérdé- sekre válaszolunk!

Utolsó módosítás dátuma:
2017. január 03.